Schválené příjmy pro rok 2007 na zastupitelstvu dne 27.12.2006
Popis paragraf položka částka
Daň z příjmu fyzic. osob ze záv. čin. a funkčních požitků   1111 350 000
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1112 100 000
Daň z příjmu fyzic. osob z kapit. výnosů   1113 25 000
Daň z příjmu právnických osob 1121 440 000
Daň z přidané hodnoty   1211 700 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1337 100 000
Poplatek ze psů   1341 3 000
Správní poplatky 1361 500
Daň z nemovitosti   1511 200 000
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 4112 7 000
Příjmy z pronájmu pozemků 1019 2131 33 000
Příjmy z poskytovaní služeb a výrobků - les 1031 2111 60 000
Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2111 10 000
Odvádění a čištění odpadních vod 2321 2111 90 000
Bytové hospodářství 3612 2132 14 500
Nebytové hospodářství - pronájem 3613 2132 90 000
Nebytové hospodářství - doplatek plynu čp.72 z 2006 3613 2324 6 000
Komunální služby - drobný prodej, řezivo 3639 2111 50 000
Sběr a svoz komunálního odpadu - pronájem nádob 3722 2111 14 000
Využití a zneškodňování komun.odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 7 000
Příjmy z finančních operací (úroky) 6310 2141 90 000
Celkový součet 2 390 000