Obec Sopřeč


Obec Sopřeč

Nachází se ve východním polabí. Je obklopena lesy a krásnou přírodou, které dominuje Sopřečský rybník. Je součástí Pardubického kraje a patří k nejstarším historicky doloženým místům regionu. První zmínka o Sopřeči se datuje do roku 1086, více však naleznete v části "Historie obce". Obec leží v nadmořské výšce 223 m n.m., má cca 280 obyvatel a katastrální rozlohu 656 hektarů.Aktuality z dění v obci

3.5.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY OHLEDNĚ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NÁKAZY PTAČÍ CHŘIPKY V OBCI DOBŘENICE - UKONČENÍ.

26.4.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY OHLEDNĚ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NÁKAZY PTAČÍ CHŘIPKY V OBCI VÁPNO - UKONČENÍ.

24.4.2021

Obecní úřad oznamuje, že v sobotu 15.5.2021 proběhne od 8:00 do 8:30 hod v obci Sopřeč sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Sraz bude tradičně před budovou obecního úřadu. >> Více ZDE

23.4.2021

V sekci Úřední deska je vystavena Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj o hromadném předpisném seznamu pro daň z nemovitých věcí na rok 2021.

19.4.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY OHLEDNĚ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NÁKAZY PTAČÍ CHŘIPKY V OBCÍCH VÁPNO (změna) A KLAMOŠ.

6.4.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno rozpočtové opatření obce Sopřeč č.1/2021.

2.4.2021

INFORMACE OÚ SOPŘEČ:
Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště
Tento provozní řád multifunkčního sportovního hřiště byl schválen Zastupitelstvem obce Sopřeč na zasedání č.13/2021 dne 25.3.2021, usnesením č.7 a nabývá účinnosti dne 1.4.2021.

2.4.2021

Oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti: od úterý 6.4.2021 dojde k uzavírce silnice II/333 v Přelouči, z důvodu opravy mostu přes Labe. Pro cestování do Přelouče, z obcí severně od Přelouče, byla stanovena objízdná trasa a to přes obec Valy. Bohužel, z oběhových důvodů vozidel, dojde u některých spojů k posunům v časech. Níže proto přikládáme nové výlukové jízdní řády platné od 6.4.2021 do 31.8.2021
- 650628 Přelouč-Újezd u Přelouče-Strašov-Rohovládová Bělá
- 650638 Rohovládova Bělá-Přelouč

2.4.2021

INFORMACE OÚ SOPŘEČ:
Žádost MAS Bohdanečsko
MAS Bohdanečsko se na Vás touto cestou obrací s žádostí o spolupráci. Momentálně pracuje na dokumentu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko na období 2021–2027". Smyslem dokumentu je sladit představy všech aktérů rozvoje v regionu – samosprávy, neziskových organizací, podnikatelů, institucí a občanů. Pro správné definování představ je třeba znát Váš názor a proto vznikla tato žádost o spolupráci. Spolupráce spočívá ve vyplnění formuláře. Ten Vám zabere cca 5 minut. Pokud Vás tedy zajímá budoucnost našeho regionu, prosíme o jeho vyplnění na níže uvedeném odkazu. Formulář bude zpřístupněn k vyplnění do 19. 4. 2021. Na poslední straně vyplněného formuláře je důležité kliknout na tlačítko „Odeslat“, aby byl vyplněný formulář uložen a jeho odpovědi zahrnuty do závěrečného vyhodnocení.

Odkaz na Google formulář pro občany: https://forms.gle/j8Uq8A9KwEKriHmw5

Odkaz na Google formulář pro neziskové organizace: https://forms.gle/oFS8cghTWsDzEjKfA

29.3.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Sopřeči ve volebním období 2018 - 2022.

29.3.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY OHLEDNĚ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NÁKAZY PTAČÍ CHŘIPKY V OBCÍCH KOSIČKY A LUKOVÁ.

26.3.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.146 a č.147 - krizová opatření.

25.3.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku...INFORMACE OÚ SOPŘEČ:
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku je naplánováno k realizaci podle Zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání. Provádí ho Český statistický úřad (ČSÚ), který také zpracovává ze sčítání získaná data a zveřejňuje výsledky ve formě statistických informací. Sčítání je povinné pro všechny obyvatele, včetně cizinců a občanů ČR žijících v zahraničí. Předchozí Sčítání se uskutečnilo v roce 2011, první československé sčítání lidu bylo realizováno před 100 lety, v roce 1921.

Obsah a průběh
Začátek Sčítání 2021 byl naplánován na půlnoc z 26. na 27. března 2021. Od tohoto okamžiku má mít každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře, zveřejněného na oficiálním webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Elektronický sčítací formulář by měl být přístupný do 9. dubna. Kromě hlavní možnosti sčítání online přes webovou stránku ČSÚ také, podobně jako mnoho jiných států, nabídl oficiální mobilní aplikaci pro Android a iOS na možnost vyplnit sčítací formulář prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Kdo se nesečte online do 9. dubna, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Česká pošta
Česká pošta zajišťuje v projektu Sčítání 2021 především terénní práce, tedy roznos a sběr listinných sčítacích formulářů domácností, které se nesečetly online. Do této činnosti je zapojeno cca 10 tisíc sčítacích komisařů, kteří mají uzavřen pracovněprávní vztah s Českou poštou. Více k tomuto tématu a seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro obec Sopřeč naleznete na tomto odkazu.

21.3.2021

Hlášení obecního úřadu...HLÁŠENÍ OÚ SOPŘEČ: 1) Hlášení policie ČR.
Policie ČR žádá o spolupráci při pátrání po 88 letém Josefu Hyblerovi, který dne 20.3.2021 odešel ze svého bydliště v Chlumci nad Cidlinou. Je možné, že se muž pohybuje na starém oranžovém skládacím kole. Je přibližně 173 cm vysoký, hubené postavy, krátké šedé vlasy. Na sobě by měl mít oblečenou šedou bundu, šedé manšestrové kalhoty a na hlavě kšiltovku. Kdo by mohl podat jakoukoliv informaci o pohřešovaném muži ať zavolá na linku 158.

2) Oznámení SOP Přelouč.
SOP Přelouč oznamuje, že svoz BIO odpadu začíná dne 13.4.2021 a potrvá až do 23.11.2021. Jarní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci proběhne 15.5.2021 od 8:00 hodin do 8:30 hodin tradičně před budovou Obecního úřadu v Sopřeči.

3) Oznámení Mateřské školy Rohovládova Bělá.
Mateřská škola Rohovládova Bělá oznamuje termín přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Přijímací řízení proběhne od 2.5.2021 do 16.5.2021 včetně.
„Žádost k předškolnímu vzdělávání“ zákonní zástupci dítěte si vytisknou na webových stránkách www.msrb.cz, nebo po telefonické domluvě vyzvednou na OÚ Rohovládova Bělá. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost můžete odevzdat ředitelce mateřské školy od 2.5.2021 od 16.5.2021 od 10:00 do 13:00 hod., nebo zaslat elektronickou cestou na ms@msrb.cz, datovou schránkou – u9pmcnu, nebo zasláním poštou na adresu: MŠ Rohovládova Bělá 58, 533 43 (rozhoduje razítko podání). Je možné i podání do schránky u vchodu do areálu mateřské školy nejpozději do 16.5.2021. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení. Tiskopisy nelze přijímat po termínu. V případě nesrovnalosti vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

4) Nařízení Státní veterinární správy.
Krajská veterinární správa nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření ptačí chřipky v Pardubickém kraji. Ohniskem nákazy je chov v obci Vápno u Přelouče. Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území obcí Chýšť, Malé Výkleky, Přepychy, Sopřeč, Strašov, Újezd, Vápno a Žáravice. Pásmo dozoru se nachází na katastrálních územích dalších 30ti obcí.
Opatření v ochranném pásmu:
Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:

- provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí do 29.3.2021. V souvislosti s tímto nařízením vyzýváme spoluobčany o provedení součtu, své drůbeže a ptactva. V týdnu vás navštíví zástupce OÚ, který si převezme údaje o počtech,
- informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým,
- zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva,
- spolupracovat s krajskou veterinární správou,
Chovatelům v ochranném pásmu se nařizuje:
- zajistit umístění drůbeže uvnitř budovy ve kterém jsou chovány. Pokud to není možné, tak v jiné budově, aby nedošlo ke kontaktu s ptactvem nebo jinou drůbeží,
- sledovat zdravotní stav drůbeže a ptactva v zajetí,
- zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, a to prostřednictvím asanačního podniku,
- zajistit dodržování bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství například desinfekcí,
- vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství,
Další opatření se týkají komerčních chovů. Podrobnosti k těmto opatřením jsou dostupné na úřední desce OÚ.
Chovatelům v ochranném pásmu se zakazuje zejména:
- pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích,
- přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném pásmu bez souhlasu veterinární správy,
- pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
- vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí.
Podrobný výčet všech zákazů je uveden na úřední desce OÚ. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

21.3.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY OHLEDNĚ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NÁKAZY PTAČÍ CHŘIPKY V OBCÍCH VÁPNO A DOBŘENICE.

15.3.2021

V sekci Úřední deska je vystaven program 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Sopřeči ve volebním období 2018 - 2022.

8.3.2021

Nabídka chovatelské společnosti SVOBODA - Lučice na dovoz slepic až k Vám domů. Více informací o nabídce naleznete >> ZDE.

5.3.2021

Oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje: s ohledem na přijatá vládní opatření a s ohledem na vývoj epidemie nejen na území Pardubického kraje, dojde s platností od 7.3.2021 k omezení veřejné dopravy. V autobusové dopravě dojde od tohoto data k přechodu na prázdninový letní provoz.

Níže přikládáme výlukové jízdní řády platné od 7.3.2021 do 5.4.2021
- 650628 Přelouč-Újezd u Přelouče-Strašov-Rohovládová Bělá
- 650638 Rohovládova Bělá-Přelouč

1.3.2021

Hlášení obecního úřadu...HLÁŠENÍ OÚ SOPŘEČ: ČEZ Distribuce, a.s. oznamují, že dne 2.3.2021 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny a to v době od 7:30 hod do 11:30 hod. Odstávka se dotýká pouze části obce a to těchto č.p.: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 59, 63 a 77.

MUDr. Jana Černá přijímá přihlášky na očkování proti COVID – 19 pro občany v kategoriích 80+ a 70+ a 60+ a kategorii ostatní. Kdo bude mít zájem, může se objednat na telefonním čísle: 466 952 353 v ordinační dny. Mějte prosím trpělivost při objednávání. Pokud chcete být očkování u svého ošetřujícího lékaře, tak se prosím neregistrujte v centrálním registru.

1.3.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.116 - krizové opatření.

28.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.115 - krizové opatření.

26.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.96 až č.114 - krizová opatření.

26.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaven Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021.

23.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno opatření Ministerstva zpravotnictví - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání.

23.2.2021

Nabídka chovatelské společnosti z Miřetína u Proseče na dovoz slepic až k Vám domů. Více informací o nabídce naleznete >> ZDE.

14.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.59 až č.74 - krizová opatření.

11.2.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.56 - krizové opatření.

11.2.2021

ČEZ Distribuce, a.s. oznamují, že dne 2.3.2021 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny a to v době od 7:30 hod do 11:30 hod. >> Více ZDE

8.2.2021

V sekci Úřední deska je vystavena výroční zpráva za rok 2020.

1.2.2021

V sekci Úřední deska je vystavena informace KrÚ Pardubického kraje o stanovení termínu sčítání zvěře na rok 2021.

28.1.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.31 až č.33 - krizová opatření.

22.1.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení vlády České republiky č.21 až č.23 - krizová opatření.

16.1.2021

V sekci Úřední deska je vystaven schválený rozpočet obce Sopřeč na rok 2021.

6.1.2021

V sekci Úřední deska je vystavena informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2021.

4.1.2021

V sekci Úřední deska je vystaveno usnesení z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Sopřeči ve volebním období 2018 - 2022.

2.1.2021

Hlášení obecního úřadu...HLÁŠENÍ OÚ SOPŘEČ: Vážení spoluobčané, máme tu nový rok a s tím vstupuje v platnost i nový zákon o odpadech. Tento zákon nám přináší několik zásadních změn, které ovlivní i nás. Zásadní změnou je, že byl stanoven limit produkce komunálního odpadu na občana a to ve výši 200 kg za rok. Tento limit zásadně ovlivní následnou výši poplatku za uložení na skládce a tím i poplatek, který zaplatí občan za rok na obci. Při dodržení limitu 200 kg za rok na občana je cena za uložení na skládku 500 kč za tunu, v opačném případě bude Obecnímu úřadu Sopřeč účtována cena 850 Kč za tunu. Jednoduše řečeno, pokud budeme více třídit, vznikne méně komunálního odpadu a tím i zaplatíme méně za roční poplatek za popelnice.
Obecní zastupitelstvo v Sopřeči udělalo několik kroků k naplnění tohoto zákona. Byla vydána nová OZV č.3/2020, ve které byl stanoven nový poplatek za popelnice 650 Kč za občana. Dále byl stanoven limit obsahu popelnice na občana. 1 až 3 občani budou mít nárok na popelnici o obsahu 120 litrů, 4 až 6 občanů bude mít nárok na popelnici 240 litrů případně 2 krát 120 litrů. Popelnice budou nově označeny známkou, která bude po zaplacení poplatku vydána na obecním úřadě. Neoznačené popelnice známkou nebudou odvezeny. Toto pravidlo začne platit až od března 2021. Tímto dáváme spoluobčanům prostor na zaplacení poplatku v úředních hodinách na Obecním úřadě Sopřeč a v dále lze uhradit poplatek v sobotu 9. ledna 2021 a 16. ledna 2021 vždy od 14 do 17 hodin.

Dále, informace SOP ke svozům SKO v roce 2021, především informace ke svozu odpadu v prvních lednových dnech roku 2021.
Svoz SKO je celoročně 1x za 14 dní, tedy 26 svozů za rok. Svozový den zůstává pro rok 2021: ÚTERÝ - SUDÉ Přičemž 1. svoz SKO v roce 2021 budeme mít výjimečně a navíc, již v 1.týdnu (tedy LICHÉM), a to kdykoli v průběhu tohoto 1.týdne. Tedy, celý tento týden od 4.1. 2021 do 8.1.2021 nechte nádoby na SKO venku, posádky SOP je kdykoliv v tomto týdnu vysypou. V sudém, tedy 2.týdnu v úterý, již budeme mít svoz dle pravidelného svozového plánu. A dále již každé sudé úterý, tedy 12.1., 26.1, a tak dále. V podstatě v prvních 14ti dnech roku 2021 budeme mít svoz SKO 2x za sebou. Je to proto, abychom nebyli v návaznosti na kalendář 3 týdny bez svozu a abychom narovnali svozy na pravidelnou zaběhnutou trasu.

Nahoru | Archív aktualit »